Sarmal Eğitim


      3 Adım Kolejinde Sarmal öğrenmede yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirerek ve temel konuyla bağ kurularak işlenir. Sarmal yaklaşım/Spiral tasarım, kapsamın giderek genişletilmesi esasına dayanır. Öğrenme konularının yeri ve zamanı geldikçe ardışık eğitim durumlarında tekrar tekrar öğrenilmesini esas alan yaklaşımdır. İçeriğin her tekrarı daha derin, soyut ve karmaşık olarak verilir. Her konunun kendi içindeki alt konuları arasında bir ardışıklık söz konusu olduğunda bu düzenleme kullanılır. Önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelerin temelidir. Her konu kendi içerisindeki ardışıklığa göre zamana(yıllara) ve sınıflara dağıtılır. Konular yıllara yayılırken basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta, özelden-genele yakından uzağa ve ön koşul ilkelerine göre düzenlenir.

     Sarmal yaklaşım öğretimde yatay ilişkilendirmeye ve dikey ilişkilendirmeye dayandırılır. Yatay ilişkilendirme de konu aynı öğretim sürecinde giderek derinleşen ve genişleyen bir şekilde yeni bilgi ön bilgi ilişkisiyle sağlanır. Örneğin, ilköğretim 5. sınıfta kare verildikten sonra yeni bilgi olan dikdörtgen kare ile ilgili ön bilginin üzerinden anlamlandırılır.

     Dikey ilişkilendirme de ise konu derinleşen ve genişleyen bir şekilde yıllara dağıtılır.

      Örneğin; sosyal bilgiler dersinde ‘Kültürel Varlıklarımız’ teması ilköğretim 4. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar her sınıfta gittikçe daha karmaşık, zor ve soyuta doğru genişletilip derinleştirilmiştir.